Hem / Filmer / Feedback|tips / Uppdaterat (Sajt mer aktiv januari 2008-september 2011. Har haft ca 320 000 sidvisningar.)
Diverse i media:
klimat, klimatforskare, climate, koldioxid, solaktivitet. (Skapa nyhetsbox här.)

Thursday, March 26, 2009

Studie: Fossil CO2 inte huvudorsak till ökad halt

Ett inlägg om en intressant rapport av Tom Quirk sammanfattar Jennifer Marohasy, i posten The Available Evidence Does Not Support Fossil Fuels as the Source of Increasing Concentrations of Atmospheric Carbon Dioxide (Part 1), där även abstract finns. Tydligen följer en "Part 2".

Först lite svammel i ämnet:

En parallell till detta bör MIT-studien från i höstas om metankoncentration vara. Den visade att mänsklig aktivitet inte är orsak till förändrad metanhalt, som f ö enligt NOAA knappt ökat på 10 år. (Kanske något att tänka på för de som "klimatsmart" undviker nötkött.)

CO2moleculeKan detta även gälla koldioxidhalt? Något bl a många kemister antar är att extra fossil koldioxid till det naturliga koldioxid-kretsloppet [1] inte nämnvärt påverkar utbyte av gasen mellan hav och atmosfär; gasbalansen. Detta borde innebära att människans påverkan på atmosfärens CO2-halt gott och väl underskrider 10 procent av rådande koncentration.

Gore_with_CO2_temp_graphDagens höga CO2-halt beror i så fall till stor del på högre temperatur. Förändring i temperatur är f ö det enda funna orsak-verkan-samband för de korrelerande grafer på historisk temperatur och CO2-halt som Al Gore visade i sin film.

IPCC utgår dock från en hypotes om att havens upptag av CO2 kraftigt avtagit p g a att de försurats av tillskottet fossil koldioxid. Mot detta talar dock senare tids forskning, exempelvis denna av CSIRO. IPCC sätter koldioxidens livslängd i atmosfären enligt Bern Carbon cycle. Den verkar innebära att det tar 45 år att få en 20-procentig minskning av utsläppt fossil CO2. Men det är inte i enlighet med att ökningen av CO2 i atmosfären hittills motsvarar hälften av de fossila CO2-utsläppen och med NOAA:s påpekande att haven varit ett sänke för hälften av våra utsläpp [2]. Att havens koldioxidupptag är oförändrat högt talar också emot IPCC:s antagande.

-
Nåväl. Tom Quirk tycks visa att variation i CO2-utsläpp på norra hemisfären över 30:e breddgraden, motsvarande 3/4 av utsläppen globalt, inte kan registreras såsom fördröjd korrelerande CO2-halt på södra hemisfären. Således bör inte transport av fossil CO2 till södra hemisfären orsaka ökningen av CO2-halten där. Quirk tycks utifrån det att båda hemisfärerna ömsesidigt oberoende av varandra ökar CO2-halten dra slutsatsen att den orsakas av ökad emission nära ekvatorn, vilket är i enlighet med att gaslagen styr CO2-halten.

(För att gaslagen styr talar även denna korrelation mellan ökningstakt i CO2-halt och temperatur.)

Rapportens abstract:

THE conventional representation of the impact on the atmosphere of the use of fossil fuels is to state that the annual increases in concentration of CO2 come from fossil fuels and the balance of some 50% of fossil fuel CO2 is absorbed in the oceans or on land by physical and chemical processes. An examination of the data from: i) measurements of the fractionation of CO2 by way of Carbon-12 and Carbon-13 isotopes; ii) the seasonal variations of the concentration of CO2 in the Northern Hemisphere; and iii) the time delay between Northern and Southern Hemisphere variations in CO2, raises questions about the conventional explanation of the source of increased atmospheric CO2. The results suggest that El Nino and the Southern Oscillation events produce major changes in the carbon isotope ratio in the atmosphere. This does not favour the continuous increase of CO2 from the use of fossil fuels as the source of isotope ratio changes. The constancy of seasonal variations in CO2 and the lack of time delays between the hemispheres suggest that fossil fuel derived CO2 is almost totally absorbed locally in the year it is emitted. This implies that natural variability of the climate is the prime cause of increasing CO2, not the emissions of CO2 from the use of fossil fuels.

-------------------------------------------
[1] Denna uppblandning i CO2-kretsloppet konstateras i analys av kolisotoper, där fossil koldioxid utgör grovt cirka 5 procent av atmosfärens CO2. Här en analys som visar att ökning av atmosfärens CO-halt inte består av en relativt befintlig sammansättning högre andel fossil koldioxid.
[2] Rapport av Christopher Sabine et al på NOAA Research, (301) 713-2483 ext. 181.

(HT: Anthony Watts)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tillbakalänkning om klimatet: DN
Andra bloggar om: , , , , , , , , , ,

No comments:

Post a Comment

Anonyma, hitta på och ange signatur. Annars gäller att någorlunda hålla sig till ämnet och visa vanlig hyfs.

Note: Only a member of this blog may post a comment.


 
´´´´´